برنامه بازی های تیم دهلران در رقابت های لیگ مورخ 12 آبان

     

برنامه رقابت های لیگ کیوروگی مورخ 12 آبان به شرح زیر است:

                   قرمز * آبی

                  آبدانان - میعاد                   جام شکوفه ها

                  میعاد - جوانه                    جام شکوفه ها

                  سیدی - فدک                     جام شکوفه ها

           دهلران - میعاد                  جام شکوفه ها

                 سامان - آبدانان                   خلیج فارس

                امید - دهلران                     خلیج فارس

                 فدک - آبدانان                      جام شکوفه ها

               سیدی - چوب کرد                  جام شکوفه ها

               سیدی - آبدانان                       جام شکوفه ها

         دهلران - تنومند                     جام شکوفه ها

              فدک - سیدی                           خلیج فارس

        دهلران - چوب کرد                 جام شکوفه ها

        دهلران - جوانه                        جام شکوفه ها

             آبدانان - جوانه                         جام شکوفه ها

/ 0 نظر / 23 بازدید