جدول اوزان مسابقات تکواندو آقایان و بانوان

                                   

الف ) جدول اوزان آقایان :

وزن

خردسالان

نونهالان

نوجوانان

جوانان و بزرگسالان

اول

۲۲- 

۳۰- 

۴۵- 

۵۴- 

دوم

 ۲۴-۲۲

 ۳۳-۳۰

۴۸-۴۵ 

 ۵۸-۵۴

سوم

 ۲۶-۲۴

 ۳۶-۳۳

۵۱-۴۸ 

 ۶۳-۵۸

چهارم

 ۲۸-۲۶

 ۳۹-۳۶

۵۵-۵۱ 

 ۶۸-۶۳

پنجم

 ۳۰-۲۸

 ۴۲-۳۹

۵۹-۵۵ 

 ۷۴-۶۸

ششم

 ۳۲-۳۰

 ۴۵-۴۲

۶۳-۵۹ 

 ۸۰-۷۴

هفتم

 ۳۴-۳۲

 ۴۸-۴۵

۶۸-۶۳ 

 ۸۷-۸۰

هشتم

 ۳۶-۳۴

 ۵۲-۴۸

۷۲-۶۸ 

 ۸۷+

نهم

 ۳۸-۳۶

 ۵۶-۵۲

۷۸-۷۲ 

-----------

دهم

 ۳۸+

 ۵۶+

 ۷۸+

 -----------

 

ب ) جدول اوزان بانوان :

 

وزن

خردسالان

نونهالان

نوجوانان

جوانان و بزرگسالان

اول

۲۲- 

۳۰- 

۴۲- 

 ۴۶-

دوم

۲۴-۲۲ 

۳۳-۳۰ 

 ۴۴-۴۲

 ۴۹-۴۶

سوم

۲۶-۲۲ 

۳۶-۳۳ 

 ۴۶-۴۴

 ۵۳-۴۹

چهارم

۲۸-۲۶ 

 ۳۹-۳۶

۴۹-۴۶ 

 ۵۷-۵۳

پنجم

۳۰-۲۸ 

۴۲-۳۹ 

۵۲-۴۹ 

 ۶۲-۵۷

ششم

۳۲-۳۰ 

۴۵-۴۲ 

۵۵-۴۲ 

 ۶۷-۶۲

هفتم

 ۳۴-۳۲

 ۴۸-۴۵

۵۹-۵۵ 

 ۷۳-۶۷

هشتم

۳۶-۳۴ 

 ۵۲-۴۸

۶۳-۵۹ 

 ۷۳+

نهم

۳۸-۳۶ 

۵۶-۵۲ 

 ۶۸-۶۳

 --------

دهم

۳۸+ 

۵۶+ 

۶۸+ 

 --------

 

/ 1 نظر / 498 بازدید
سلام

سلام به تو بيا تو فارم فا دات کام به پرو فايل من هم توش سر بزم مهســـــــــا منتظرم