هزینه تمدید و عضویت بانک اطلاعات در سال 1391

ردیف عضویت تکواندوکار اساتید باشگاهها ۱ عضویت جدید ۱۳۹۱

۷۷/۰۰۰ریال

۱۷۰/۰۰۰ریال

۳۴۰/۰۰۰ ریال

۲ تمدید عضویت۲ ساله (۹۱-۹۲) ۳۴/۰۰۰ ریال ۵۲/۰۰۰ ریال

۶۸/۰۰۰ ریال

/ 0 نظر / 11 بازدید