آزمون های آتی دان 3و4 تکواندو آقایان و بانوان

ردیفشمارۀ دورهاستان برگزارکنندهدرجۀ آزموننوع برگزاریجنسیت آزمون دهندگانتاریخ برگزاریمهلت ثبت نام۱ ۲۰۷ اصفهان مشکی دان ۳ و۴
کشوری آقایان ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ۲ ۲۰۷ بوشهر مشکی دان ۳و۴ کشوری آقایان ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ۳ ۳۹ خوزستان مشکی دان ۳و۴ کشوری خانمها ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

/ 0 نظر / 16 بازدید